Energy Football Oct 21: Montezuma vs Iowa Valley

Pregame – 1st Half:

Halftime – Postgame: